directie@pcbsleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:45 - 15:30 uur en op woensdag van 8:45 - 12:15 uur

Medezeggenschapsraad

Wist u dat de Medezeggenschapsraad al heel lang bestaat? Onze school kent al vanaf 1984 een orgaan dat meekijkt en adviseert aan het bestuur. Al meer dan 25 jaar dus! Met het jubileum van de school in 2009 hebben we daar ook wat aandacht aan besteed en wat namen uit de oudergeleding en ook uit de personeelsgeleding de revue laten passeren.

Veel scholen van onze richting vroegen ontheffing aan en kregen steeds gedurende 3 jaar vrijstelling van ‘toezicht’ door personeel en ouders.

Vanaf 2010 is er een nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen en is elke school verplicht om een MR door stemmingen te formeren. Bij onze school is er geen GMR gevormd. Wij zijn een zgn. éénpitter. Eén school met één bestuur. En dus ook één MR.

Wat doen wij als Medezeggenschapsraad?

Het is goed om te volgen welk beleid het bestuur uitstippelt en welke beslissingen gedurende een schooljaar worden genomen. Op zich zijn we best tevreden over de koers die het bestuur en de school kiest. Ons aller doel is om goed onderwijs, gefundeerd op Gods Woord, voortgang te laten vinden. Toch proberen wij binnen deze organisatie de belangen van personeel en ouders te dienen.

Bij stukken die ter beoordeling naar ons toekomen moet u denken aan de begroting, een jaarverslag, het vakantierooster, de schoolgids maar ook de besteding van de ouderbijdrage. Afhankelijk van het soort stuk geven wij instemming of geven wij advies.

In een open sfeer kunnen onze opmerkingen en adviezen worden besproken en wordt er ook wat gedaan met onze bevindingen.

Natuurlijk kan het bestuur ook zaken naast zich neerleggen, maar dan is aan ons de taak om daarop alert te zijn en ook achteraf dat soort dingen te bespreken.

Wat laten wij aan u weten?

Regelmatig laten wij van ons horen in de ‘Schoolbel’. Ook plaatsen we bij toerbeurt een stukje (kennismaken) in één van de schoolkranten. Zo blijft u op de hoogte en wilt u eens een verslag van ons overleg raadplegen dan kunt u zich vervoegen bij onze voorzitter.

Leden

Ouders:

  • Dhr. C.H. Goedhart
  • Mevr. M. Molenaar

0345 599557
0345 618567

Personeel:

  • Juffrouw Ingrid Redeker
  • Juffrouw Hetty van Soolingen

0345 599567 (schoolnummer)
0347 372757

Contactpersoon:

Hetty van Soolingen

Magnoliastraat 18

4131 BB Vianen

 

Jaarverslag MR 2014-2015

Beste leden van de schoolvereniging,

Het leek ons goed om ook rond de jaarvergadering iets van ons te laten horen, zodat jullie een indruk krijgen van de zaken waar we mee bezig geweest zijn. Vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Arnold van der Leun. In zijn plaats is Marcel den Hartog gekozen. De overige MR-leden zijn Teus de With (samen met Marcel de oudergeleding), Hetty van Soolingen en Ingrid Redeker (personeelsgeleding).
Per schooljaar beleggen we meestal vier vergaderingen, dit schooljaar in oktober, februari en april. De laatste vergadering staat gepland in juni. Bij één van de vergaderingen nodigen we de directeur uit om voor ons interessante zaken toe te lichten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld uitleg gekregen over Passend Onderwijs. Ook dit is een zaak waarbij de MR betrokken is. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een SchoolOndersteuningsPlan. Wanneer dit klaar is wordt het o.a. voorgelegd aan de MR. Vandaar dat het van belang is dat wij het één en ander over dit onderwerp weten. Jaarlijks bekijken we ook of we één vergadering kunnen plannen met het dagelijks bestuur. Zo zijn we in april bijgepraat over de begroting. Andere zaken die tijdens onze vergaderingen aan bod komen zijn :

  • de formatie
  • het vakantierooster
  • de schoolgids
  • beleidsstukken
  • de notulen van de bestuursvergaderingen

Ook andere zaken passeren de revue. N.a.v. een vraag hebben we gesproken over het aantal dagdelen van de zgn. Startgroep.  Op onze volgende vergadering zal dit een vervolg krijgen. Mocht u een vraag of agendapunt hebben, spreek gerust één van ons aan.