info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Bestuur

Hartelijk welkom op de website van de Eben-Haëzerschool te Leerbroek. Deze school valt bestuurlijk onder Stichting De Planthof voor Christelijk-Reformatorisch primair onderwijs te Gameren.

De scholen van Stichting De Planthof geven de leerlingen de Bijbelse boodschap mee, zoals die is gedefinieerd in de grondslag van de stichting: de Bijbel (Statenvertaling) is Gods onfeilbaar Woord. De Stichting onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die door de Synode van Dordrecht in 1619 zijn vastgesteld.

Wij inspireren de leerlingen om het christen-zijn in praktijk te brengen. Wij leren hen respect en begrip te hebben voor elkaar en voor mensen en culturen om hen heen. Bij Stichting De Planthof zijn alle kinderen uniek. Iedereen voelt zich veilig en niet gediscrimineerd. Op de scholen heerst een positief pedagogisch klimaat.

De scholen van Stichting De Planthof vormen een lerende, professionele organisatie.

Onder de stichting vallen met ingang van 1 januari 2021 de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen, de School met de Bijbel te Gameren en de Eben-Haëzerschool te Leerbroek. De stichting vertegenwoordigt met ingang van 1 januari 2021 drie scholen met bij elkaar 700 leerlingen.

Het bestuur van Stichting De Planthof bestaat uit 6 Toezichthoudende bestuurders en 1 directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de stichting en daaronder vallende scholen.

In het bestuur hebben op dit moment de volgende personen zitting:

  • A.A. Zweistra, voorzitter
  • C.J. Van der Spek, penningmeester
  • J. Budding, secretaris
  • A.A. Zweistra, lid
  • K. Van Wijk , lid
  • C. Slobbe, Lid
  • E.J. Koenen, Lid
  • W. Hol, directeur-bestuurder ad interim

Indien u vragen heeft, kunt u zicht wenden tot de directeur-bestuurder a.i., dhr. W. Hol.

Mail: directeurbestuurder@planthofscholen.nl

Tel: 0418-561899

www.planthofscholen.nl

Wat doet het bestuur?

Het bestuur vergadert regulier vier maal per jaar. In deze vergaderingen verantwoordt de directeur-bestuurder zich over het gevoerde beleid door middel van Q-rapportages. Hierin worden alle domeingebieden verantwoord op basis prestatie-indicatoren en vastgestelde normen.

Een van de belangrijkste taken van het toezichthoudend bestuur is het goedkeuren van het beleid en erop toezien dat dit beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Plaatselijke Schoolvereniging

De plaatselijke Vereniging ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’ kent leden. De leden van de Vereniging onderschrijven de identiteit van de Schoolvereniging die in de statuten staan verwoord.

Om lid te worden van onze vereniging dient u met de grondslag (zoals beschreven in onze statuten) in te stemmen en deze te onderschrijven. U kunt natuurlijk pas lid worden als er iets gaande is, maar u kunt uiteraard ook lid worden om de vereniging te steunen.

Het bestuur van de Vereniging functioneert als Identiteitsraad van de school en is betrokken bij het vormgeven behouden van de lokale kleur van de school.

Het eigenlijke bestuur van de school valt onder Stichting De Planthof.

De ID-raad werkt nauw samen met het bestuur van Stichting de Planthof. Indien er een vacature in het stichtingsbestuur is dan wordt aan het bestuur van de Vereniging gevraagd een voordracht te doen uit het ledenbestand.

Met de ID-raad kan contact worden opgenomen via vereniging@ebenhaezerleerbroek.nl. De volgende personen zijn aan de ID-raad verbonden:
Dhr. B. Boot
Dhr. A.M. De Rijke
Dhr. C. De Jong
Dhr. A. Benschop
Dhr. J. Verhagen

Inspectierapportage