info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Bestuur

Er zijn in Nederland twee soorten scholen, ‘openbare’ en ‘bijzondere’. Het verschil is wie de leiding heeft over de betreffende school. ‘Openbare scholen’ zijn van de overheid en ‘bijzondere scholen’ zijn van groepen mensen die samen een vereniging hebben opgericht.

Onze school is ook van een vereniging namelijk de ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’. Deze vereniging bestaat volgens het verenigingsrecht uit leden met een gekozen bestuur voor de dagelijkse leiding. De vereniging beheert dus onze school en het bestuur van de vereniging is aangesteld als schoolbestuur.

Verantwoordelijke

Het schoolbestuur is wettelijk gezien de belangrijkste gezagdrager op de school: het zogenoemde ‘bevoegd gezag’ berust bij het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school, maar beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Los van de vereniging is het bestuur wettelijk verplicht een toezichthouder (CvT) en een medezeggenschapsraad (MR) (deze is vertegenwoordigt door teamleden en ouders) in te stellen. Over belangrijke zaken is er zo inspraak bij het bestuur.

Grondslag

In de statuten van de vereniging staat onder meer hoe het bestuur moet plaatsvinden, wie in het bestuur zitting hebben en (heel belangrijk) wat de grondslag en het doel van de vereniging is. Het bestuur dient op basis van deze grondslagen en doelen haar taken uit te voeren. Dit waarborgt dat de school functioneert op basis van de grondslagen en doelstellingen.

Wie vormen het bestuur?

Het schoolbestuur bestaat momenteel uit zeven bestuursleden:

  • Dhr. A. A. Zweistra (1e voorzitter)
  • Dhr. H. K. Boot (2e voorzitter)
  • Dhr. A. M. de Rijke (1e secretaris)
  • Dhr. J. Budding (2e secretaris)
  • Dhr. C. de Jong (1e penningmeester)
  • Dhr. A. Benschop (2e penningmeester)
  • Dhr. W. D. Mauritz (algemeen adjunct)

 

Contactpersoon:

Hoewel wij geen specialisten zijn op het gebied van onderwijs en bestuur, proberen we met grote betrokkenheid en een dosis gezond verstand de zaken van onze school te behartigen. Dit doen we uiteraard in nauw overleg met de directie en medezeggenschapsraad.

Bij de werving van nieuwe bestuursleden wordt altijd gekeken naar
de kwaliteiten die de kandidaat heeft. Ook wordt er gelet op de binding met en de identiteit van de school. Dit staat in rechtstreeks verband met de grondslag van de school die alle leden van de vereniging onderschrijven en daarvan is kerkelijke verbondenheid een belangrijke indicatie.

Wat doet het bestuur?

Wij vergaderen één keer in de vier weken, waarbij ook de directeur van de school aanwezig is. In samenspraak met de directie worden hiervoor op beleidsniveau beslissingen genomen, waarna de uitvoering van die beslissingen voor rekening van de directie is.

Een van de belangrijkste taken van het schoolbestuur is het vaststellen van het beleid en erop toezien dat dit beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De directie van de school is degene die het beleid uitvoert. Hiermee is het schoolbestuur als het ware opdrachtgever van de directie.

Verantwoording

Het schoolbestuur moet verantwoording afleggen over het beleid. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die rond het einde van het schooljaar (maart/april) plaats vindt. Alle leden van de vereniging worden dan uitgenodigd. Tijdens de ledenvergadering wordt besproken wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt, onderdeel hiervan is ook de financiële stand van zaken. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de plannen voor het komende jaar.

Waarom is het zo belangrijk dat u als ouder daarbij betrokken bent?

Een geruststellende idee dat wij als school een vereniging vormen. En van deze vereniging kunt u lid worden en daardoor inspraak krijgen. Om lid te worden van onze vereniging dient u met de grondslag (zoals beschreven in onze statuten) in te stemmen en deze te onderschrijven. U kunt natuurlijk pas lid worden als er iets gaande is, maar u kunt uiteraard ook lid worden om de vereniging te steunen.

Op de jaarvergadering kunt u luisteren hoe het er op onze school aan toe gaat. Een plaats waar u als lid gehoord wordt! Als schoolvereniging zoeken wij mensen die af en toe eens hun stem willen laten horen en zo als klankbord kunt fungeren voor het bestuur. En zegt u nu zelf, als het gaat om het onderwijs van uw kind(eren), dan wilt u toch zeker uw stem laten horen?

Ondersteuning vanuit de VGS

Sinds 2013 is ons bestuur en onze school aangesloten bij ‘Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’. Hieruit ontvangen wij veel ondersteuning en worden we op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het primair onderwijs.

Klik hier om naar het jaarverslag te gaan.