info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Bestuur

Onze school valt onder een vereniging namelijk de ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’. Deze vereniging bestaat volgens het verenigingsrecht uit leden met een gekozen bestuur voor de dagelijkse leiding. De vereniging beheert dus onze school en het bestuur van de vereniging is aangesteld als schoolbestuur.

Verantwoordelijke

Het schoolbestuur is wettelijk gezien de belangrijkste gezagdrager op de school: het zogenoemde ‘bevoegd gezag’ berust bij het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school, maar beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Los van de vereniging is het bestuur wettelijk verplicht een toezichthouder (Toezichthoudend Bestuur) en een medezeggenschapsraad (MR) (deze is vertegenwoordigt door teamleden en ouders) in te stellen. Over belangrijke zaken is er zo inspraak bij het bestuur.

Grondslag

In de statuten van de vereniging staat onder meer hoe het bestuur moet plaatsvinden, wie in het bestuur zitting hebben en (heel belangrijk) wat de grondslag en het doel van de vereniging is. Het bestuur dient op basis van deze grondslagen en doelen haar taken uit te voeren. Dit waarborgt dat de school functioneert op basis van de grondslagen en doelstellingen.

Wie vormen het bestuur?

Het schoolbestuur bestaat momenteel uit zeven bestuursleden waarvan:

  1. 6 Toezichthoudende bestuursleden
  2. 1 Betaald bestuurder, de Directeur-Bestuurder

Toezichthouders zijn:

  • A. A. Zweistra (1e voorzitter)
  • H. K. Boot (2e voorzitter)
  • A. M. de Rijke (1e secretaris)
  • J. Budding (2e secretaris)
  • C. de Jong (1e penningmeester)
  • A. Benschop (2e penningmeester)

Directeur-Bestuurder: (a.i.)

E.S.P. van Kranenburg

Contactpersoon Toezichthoudend Bestuur:

Dhr. A. M. de Rijke

secretariaat@ebenhaezerleerbroek.nl

Contactpersoon Dagelijks Bestuur:

E.S.P. van Kranenburg

directeur@ebenhaezerleerbroek.nl

Bij de werving van nieuwe toezichthoudende bestuursleden wordt altijd gekeken naar de kwaliteiten die de kandidaat heeft. Ook wordt er gelet op de binding met en de identiteit van de school. Dit staat in rechtstreeks verband met de grondslag van de school die alle leden van de vereniging onderschrijven en daarvan is kerkelijke verbondenheid een belangrijke indicatie.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur vergadert regulier vier maal per jaar. In deze vergaderingen verantwoordt de directeur-bestuurder zich over het gevoerde beleid door middel van Q-rapportages. Hierin worden alle domeingebieden verantwoord op basis prestatie-indicatoren en vastgestelde normen.

Een van de belangrijkste taken van het toezichthoudend bestuur is het goedkeuren van het beleid en erop toezien dat dit beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Verantwoording

Het bestuur moet verantwoording afleggen over het beleid. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die rond het einde van het schooljaar (maart/april) plaats vindt. Alle leden van de vereniging worden dan uitgenodigd. Tijdens de ledenvergadering wordt besproken wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt, onderdeel hiervan is ook de financiële stand van zaken. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de plannen voor het komende jaar.

Waarom is het zo belangrijk dat u als ouder daarbij betrokken bent?

Een geruststellende idee dat wij als school een vereniging vormen. En van deze vereniging kunt u lid worden en daardoor inspraak krijgen. Om lid te worden van onze vereniging dient u met de grondslag (zoals beschreven in onze statuten) in te stemmen en deze te onderschrijven. U kunt natuurlijk pas lid worden als er iets gaande is, maar u kunt uiteraard ook lid worden om de vereniging te steunen.

Op de jaarvergadering kunt u luisteren hoe het er op onze school aan toe gaat. Een plaats waar u als lid gehoord wordt! Als schoolvereniging zoeken wij mensen die af en toe eens hun stem willen laten horen en zo als klankbord kunt fungeren voor het bestuur. En zegt u nu zelf, als het gaat om het onderwijs van uw kind(eren), dan wilt u toch zeker uw stem laten horen?

Ondersteuning vanuit de VGS

Sinds 2013 is ons bestuur en onze school aangesloten bij ‘Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’. Hieruit ontvangen wij veel ondersteuning en worden we op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het primair onderwijs.

Ontwikkeling

Het bestuur onderzoekt of bestuurlijke samenwerking met een bestuur waaronder meerdere scholen vallen een goede keuze is om het schoolbeleid voor de komende jaren op alle domeinen te kunnen waarborgen, Hierbij zal de identiteit van de school niet in het geding mogen komen. Verder zal de een eventuele samenwerking ten goede moeten komen aan de kwaliteit van het onderwijs en de doelmatigheid en rechtmatige besteding van de middelen moet op verantwoorde wijze worden uitgevoerd.