info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Medezeggenschapsraad

Wist u dat de Medezeggenschapsraad al heel lang bestaat? Onze school kent al vanaf 1984 een orgaan dat meekijkt en adviseert aan het bestuur. Al meer dan 35 jaar dus! Met het jubileum van de school in 2009 hebben we daar ook wat aandacht aan besteed en wat namen uit de oudergeleding en ook uit de personeelsgeleding de revue laten passeren.

Veel scholen van onze richting vroegen ontheffing aan en kregen steeds gedurende 3 jaar vrijstelling van ‘toezicht’ door personeel en ouders.

Vanaf 2010 is er een nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen en is elke school verplicht om een MR door stemmingen te formeren. Sinds 01-01-2021 is onze school bestuurlijk gefuseerd met stichting De Planthof. Bij deze stichting is ook een Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR). Vanuit de drie scholen zijn er 3 leerkrachten en 3 ouders afgevaardigd. Ingrid Redeker en Richard Goedhart hebben namens onze school hier zitting in.

Wat doen wij als Medezeggenschapsraad?

Het is goed om te volgen welk beleid het bestuur uitstippelt en welke beslissingen gedurende een schooljaar worden genomen. Op zich zijn we best tevreden over de koers die het bestuur en de school kiest. Ons aller doel is om goed onderwijs, gefundeerd op Gods Woord, voortgang te laten vinden. Toch proberen wij binnen deze organisatie de belangen van personeel en ouders te dienen.

Bij stukken die ter beoordeling naar ons toekomen moet u denken aan de begroting, een jaarverslag, het vakantierooster, de schoolgids maar ook de besteding van de ouderbijdrage. Afhankelijk van het soort stuk geven wij instemming of geven wij advies.

In een open sfeer kunnen onze opmerkingen en adviezen worden besproken en wordt er ook wat gedaan met onze bevindingen.

Natuurlijk kan het bestuur ook zaken naast zich neerleggen, maar dan is aan ons de taak om daarop alert te zijn en ook achteraf dat soort dingen te bespreken.

Wat laten wij aan u weten?

Regelmatig laten wij van ons horen in de ‘Schoolbel’. Ook plaatsen we bij toerbeurt een stukje (kennismaken) in één van de schoolkranten. Zo blijft u op de hoogte en wilt u eens een verslag van ons overleg raadplegen dan kunt u zich vervoegen bij onze voorzitter.

Leden

Ouders:

  • Mevr. J. Heikoop
  • Dhr. C.H. Goedhart (voorzitter)
  • Dhr. W. Scheurwater

Personeel:

  • Juffrouw Ingrid Redeker (secretaresse)
  • Juffrouw Hetty van Soolingen
  • meester Herman de Geijter

Wilt u contact opnemen met de medenzeggenschapsraad? Mail dan naar mr@ebenhaezerleerbroek.nl.