info@ebenhaezerleerbroek.nl 0345599567
De schooltijden zijn op ma, di, do, vr van 8:30 - 15:15 uur en op woensdag van 8:30 - 12:00 uur

Visie van de school

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Als het goed is, willen alle betrokkenen binnen de school de kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit komt tot uiting in alle facetten van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de  opvoeding van hun kind. Maar daarnaast draagt de basisschool voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Kinderen worden op school voorbereid om straks als burger deel te nemen aan de maatschappij. Iedere basisschool is een professionele instelling met een eigen visie op opvoeding en onderwijs, die voortvloeit vanuit onze visie en pedagogische opdracht.

De missie van het Eben-Haëzerschool is verbonden aan de grondslag van de school en verwoord in de schooldoelstelling. Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie formulieren van Enigheid stelt de school zich ten doel:

In afhankelijkheid van de zegen des Heeren onderwijs en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot goed aansluitend vervolgonderwijs.

De visie geeft het ideaal aan waar we aan werken, de stip op onze horizon. Het Eben-Haëzerschool wil een dynamische en betrouwbare leergemeenschap zijn waar we:

  • aan het Woord van God verbonden zijn en dat uitdragen;
  • betrokken zijn op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van personeel en leerlingen;
  • met elkaar onderwijs van goede kwaliteit tot stand brengen;
  • vertrouwen geven en krijgen en verantwoordelijkheid dragen;
  • ruimte hebben om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten.

Dit realiseren we met elkaar en met onze ouders, de kerken en voor ons maatschappelijk relevante partijen.

 

De drie V’s van de Eben-Haëzer:

Vertrouwd

U vertrouwt uw kind(eren) aan ons toe. Bij alle activiteiten in de school zijn er herkenbare elementen van thuis. De Eben-Haezerschool wil in het bijzonder de christelijke opvoeding ondersteunen. Leerkrachten kennen de kinderen. Uw kinderen worden gezien. We onderwijzen de kinderen uit de Bijbel, Gods Woord. Het Christelijk geloof wordt vertaald naar het dagelijkse levenDit is kenmerkend voor onze school.

Veilig

In onze school willen we dat alle kinderen weten dat ze welkom zijn. Zodat ze in alle rust veilig kunnen spelen en leren. We zorgen voor een veilige schoolomgeving en leren kinderen hoe ze voor elkaar kunnen zorgen. Deze veiligheid is basis en voorwaarde om kennis over te kunnen dragen. Tegelijk dragen we zorg voor de fysieke veiligheid van onze leerlingen. Tijdens de pauze krijgt deze vorm van veiligheid aandacht in de vorm van pleinwacht. De verkeerslessen en de gesprekken over de route van en naar school.

Verrijkend

Ons onderwijs legt de basis zodat kinderen verantwoordelijkheid kunnen leren dragen op weg naar de volwassenheid.
Binnen de vertrouwde en veilige schoolomgeving leren we kinderen vaardigheden aan en rusten leerlingen zodanig toe, dat ze zich kunnen ontwikkelen tot personen die hun talenten goed gebruiken om zo God en hun naaste dienen.
We werken aan  verrijking door elke leerling passend onderwijs te bieden. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast vinden we het van groot belang dat alle leerlingen een op een vooraf bepaald niveau basiskennis verwerven op onze school. Ons onderwijs is op beide doelstellingen gericht: we gaan voor kwaliteit en voor diversiteit.